Organisation

Formål:
Med udgangspunkt i malerier, møbler og andre genstande, som har tilknytning til den danske kongefamilie, er samlingens formål at fremstille en del af Danmarkshistorien fra Christian 4.s regeringstid til nutid.

Strategi:
Kongernes Samling – en relevant og engagerende kulturinstitution.
Læs vores strategi for 2019-2022 her.

Direktør: Kabinetsekretær, Kammerherre Henning Fode
Museumsdirektør: Thomas C. Thulstrup
Bestyrelse: H.K.H. Kronprinsesse Mary og den til enhver tid siddende Kulturminister, for tiden Joy Mogensen (S).

H.K.H. Prinsesse Benedikte er Æresprotektor for Kongernes Samling Koldinghus.

De Danske Kongers Kronologiske Samling er oprettet ved kgl. resolution af 14. juni 1854, givet af Frederik VII, og har følgende ordlyd:
Vi ville allernaadigst, at følgende paa Vort Slot Rosenborg værende Samlinger og Gjenstande, nemlig Kronings-insignierne med Kronjuvelerne og Diamanterne samt de øvrigeGjenstande, der opbevares i de saakaldte Regalieskabe, den
egentlige chronologiske Samling, adskillige til Afbenyttelse ved høitidelige Lejligheder bestemte Apparater, saavelsom andre forskjellige Sager, saasom Flora-danica-Stellet, Glassamlingen mm. desl., samt det egentlige Slotsbygningsinventarium herefter skulle udgjøre een Samling under navn af den chronologiske, at denne Samling betragtes som det Kongelige Huses uafhændelige Eiendom, arvelig fra Konge til Konge, og at den henlægges under Overbestyrelse af den af Vore Ministre, der har Foredraget i de Sager angaaende Vort Kongelige Huus, altsaa for Tiden Udenrigsministeren, samt Overhofmarskallen tilligemed den, som Vi ellers maatte finde for godt dertil at forordne.

Organisation

Organisation

Virksomheds- og institutionsnumre:

CVR-nr. 17754114

EAN-nr. 5790002477577

Indsamlingsregnskab