Strategi og organisation

MISSION
Kongernes Samling er rigets skatkammer. Gennem vores enestående samlinger giver vi alle, og særligt danskerne, indsigt i monarkiets historie og de danske konger og dronningers liv fra vugge til grav.

VISION
Vi skaber relevante fortællinger, som bevæger, forundrer og udfordrer gæsterne. Dette sker ved at møde vores gæster med stor generøsitet i alle dele af organisationen

STRATEGI PÅ VEJ MOD 2030
I Kongernes Samling er gæsten altid i centrum. I vores opgaveløsning vil vores fokus i hele organisationen altid tage udgangspunkt i gæstens samlede oplevelse og behov.
Kongernes Samlings attraktionskraft og brand skal styrkes, og vi skal udvikle og udfolde vores kommercielle potentialer. Internt skal der arbejdes med at styrke den attraktive arbejdsplads, som Kongernes Samling er. Læs vores strategi for 2023-2030 her

ORGANISATION
Direktør: Hofmarskal Christian Schønau
Museumsdirektør: Thomas C. Thulstrup
Bestyrelse: H.M. Dronning Mary og den til enhver tid siddende Kulturminister, for tiden Jakob Engel-Schmidt (S).

H.K.H. Prinsesse Benedikte er Æresprotektor for Kongernes Samling Koldinghus.

De Danske Kongers Kronologiske Samling er oprettet ved Kongelig Resolution af 14. juni 1854, givet af Frederik 7., og har følgende ordlyd:
“Vi ville allernaadigst, at følgende paa Vort Slot Rosenborg værende Samlinger og Gjenstande, nemlig Kronings-insignierne med Kronjuvelerne og Diamanterne samt de øvrigeGjenstande, der opbevares i de saakaldte Regalieskabe, den egentlige chronologiske Samling, adskillige til Afbenyttelse ved høitidelige Lejligheder bestemte Apparater, saavelsom andre forskjellige Sager, saasom Flora-danica-Stellet, Glassamlingen mm. desl., samt det egentlige Slotsbygningsinventarium herefter skulle udgjøre een Samling under navn af den chronologiske, at denne Samling betragtes som det Kongelige Huses uafhændelige Eiendom, arvelig fra Konge til Konge, og at den henlægges under Overbestyrelse af den af Vore Ministre, der har Foredraget i de Sager angaaende Vort Kongelige Huus, altsaa for Tiden Udenrigsministeren, samt Overhofmarskallen tilligemed den, som Vi ellers maatte finde for godt dertil at forordne.”

Kontakt
Museumsdirektør
Thomas Thulstrup
33186040
tct@kosa.dk
Museumschef
Laura Liv Weikop
33186090
llw@kosa.dk
Samlingschef
Andreas Grinde
30306119
ag@kosa.dk
Kommunikations- og marketingchef
Nanna Ebert
51336644
ne@kosa.dk
Økonomi- og administrationschef
Bjarne Nissen
33186065
bn@kosa.dk
Leder af Læringsenheden
Sissel Dreiøe Langkilde
33186045
sl@kosa.dk
Dronningens Håndbibliotekar
Mikael Bøgh Rasmussen
33186067
mbr@kosa.dk
Daglig leder og Kommerciel chef
Edel Clausen
60200506
ec@kosa.dk
Store & visitor manager
Carina Meelby
33186042
cme@kosa.dk
Driftsleder
Karsten Eghøj Hansen
30548220
kaeg@kosa.dk

Virksomheds- og institutionsnumre:

CVR-nr. 17754114

EAN-nr. 5790002477577

Indsamlingsregnskab