Organisation

De Danske Kongers Kronologiske Samling

Formål
Med udgangspunkt i malerier, møbler og andre genstande,
som har tilknytning til den danske kongefamilie, er samlingens
formål at fremstille en del af Danmarkshistorien fra
Christian IV’s regeringstid til nutid.

Bestyrelsen udgøres af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
og Kulturministeren.

Direktør:
Kabinetsekretær, Kammerherre Henning Fode

Museumsdirektør:
Mag. art. Jørgen Selmer

De Danske Kongers Kronologiske Samling er oprettet ved
kgl. resolution af 14. juni 1854, givet af Frederik VII, og har
følgende ordlyd:

Vi ville allernaadigst, at følgende paa Vort Slot Rosenborg
værende Samlinger og Gjenstande, nemlig Kronings-insignierne
med Kronjuvelerne og Diamanterne samt de øvrige
Gjenstande, der opbevares i de saakaldte Regalieskabe, den
egentlige chronologiske Samling, adskillige til Afbenyttelse
ved høitidelige Lejligheder bestemte Apparater, saavelsom
andre forskjellige Sager, saasom Flora-danica-Stellet, Glassamlingen mm. desl., samt det egentlige Slotsbygningsinventarium
herefter skulle udgjøre een Samling under navn
af den chronologiske, at denne Samling betragtes som det
Kongelige Huses uafhændelige Eiendom, arvelig fra Konge
til Konge, og at den henlægges under Overbestyrelse af den
af Vore Ministre, der har Foredraget i de Sager angaaende
Vort Kongelige Huus, altsaa for Tiden Udenrigsministeren,
samt Overhofmarskallen tilligemed den, som Vi ellers maatte
finde for godt dertil at forordne.