Organisation

De Danske Kongers Kronologiske Samling
Formål:
Med udgangspunkt i malerier, møbler og andre genstande,som har tilknytning til den danske kongefamilie, er samlingens formål at fremstille en del af Danmarkshistorien fra Christian IV’s regeringstid til nutid.

Direktør: Kabinetsekretær, Kammerherre Henning Fode
Museumsdirektør: Mag. art. Thomas C. Thulstrup
Bestyrelse: H.K.H. Kronprinsesse Mary og den til enhver tid siddende Kulturminister, for tiden Joy Mogensen (S).

De Danske Kongers Kronologiske Samling er oprettet ved kgl. resolution af 14. juni 1854, givet af Frederik VII, og har følgende ordlyd:
Vi ville allernaadigst, at følgende paa Vort Slot Rosenborg værende Samlinger og Gjenstande, nemlig Kronings-insignierne med Kronjuvelerne og Diamanterne samt de øvrigeGjenstande, der opbevares i de saakaldte Regalieskabe, den
egentlige chronologiske Samling, adskillige til Afbenyttelse ved høitidelige Lejligheder bestemte Apparater, saavelsom andre forskjellige Sager, saasom Flora-danica-Stellet, Glassamlingen mm. desl., samt det egentlige Slotsbygningsinventarium herefter skulle udgjøre een Samling under navn af den chronologiske, at denne Samling betragtes som det Kongelige Huses uafhændelige Eiendom, arvelig fra Konge til Konge, og at den henlægges under Overbestyrelse af den af Vore Ministre, der har Foredraget i de Sager angaaende Vort Kongelige Huus, altsaa for Tiden Udenrigsministeren, samt Overhofmarskallen tilligemed den, som Vi ellers maatte finde for godt dertil at forordne.

 

Virksomheds- og institutionsnumre:

CVR-nr. 17754114

EAN-nr. 5790002477577