Christian 3.s Bibel

I denne film tager museumsdirektør Thomas Thulstrup dig med helt tæt på den første bibel, der nogensinde er blevet lavet på dansk, og som i dag er udstillet på Koldinghus.

Få historien uddybet: Christian 3.s Bibel

Historien om Christian 3.s Bibel

Vidste du, at den første bibel, der nogensinde blev oversat til dansk, står på Koldinghus i dag?

Christian 3. gennemførte reformationen i Danmark i 1536-37. Det betød, at den katolske pavekirke blev afskaffet til fordel for en luthersk-evangelisk kirke med kongen som overhoved.

Reformationen medførte et behov for, at Bibelen blev oversat fra latin til dansk, så almindelige mennesker kunne forstå, hvad præsten sagde. Til dette formål skulle alle kirker og præster udstyres med en dansk bibeloversættelse, der kunne understøtte projektet med at opdrage befolkningen i den rette lutherske kristendom.

Under et ophold på Koldinghus i 1548 beordrede Christian 3. derfor trykningen af den første samlede oversættelse af hele Bibelen til dansk. Oversættelsen blev foretaget af magister Christiern Pedersen (ca. 1480-1550) efter Martin Luthers tyske bibeloversættelse. Christian 3.s bibel udkom i 1550 og blev trykt i 3000 eksemplarer i det store dyre folioformat af den tyske bogtrykker Ludwig Dietz fra Rostock, der også havde trykt Luthers første plattyske bibeloversættelse 1533-34.

Modsat Luthers plattyske udgave blev Christian 3.s og hans efterfølgeres bibeludgivelser udstyret med kongens portræt og våbenskjold og understregede herigennem kongens autoritet som kirkens overhoved og beskytter; som konge af Guds nåde.

Udlånt af Museum Kolding.

Se Christian 3.s Bibel, der står i Christian 3.s Kapel på Koldinghus. Den første trykte bibel oversat til dansk.

Christian 3.s vej til tronen

Christian 3.s vej til tronen var dramatisk og fik store sociale og religiøse konsekvenser for Danmark.

Da Frederik 1. var død i 1533, kunne rigsrådsmedlemmerne ikke enes om at vælge en ny konge. Det oplagte valg var Frederiks søn, hertug Christian af Slesvig-Holsten (senere Christian 3.), men hertugen havde siden sin ungdom været glødende tilhænger af Luthers nye kristendomsforståelse og havde allerede i 1526 gennemført en reformation i Haderslev. Det betød, at rigsrådets katolske og protestantiske medlemmer ikke kunne enes om valget af hertug Christian, og kongevalget blev derfor udskudt et år. En skæbnesvanger beslutning, som udløste det, der er blevet kaldt Danmarkshistoriens sidste borgerkrig, Grevens Fejde.

I kulissen spøgte den afsatte Christian 2. som alternativt kongsemne. Christian 2. fik især støtte fra byernes borgerskab, særligt i de store byer København og Malmø, som dengang var en del af det danske rige. Christian 2.s parti indgik en alliance med Lübeck, og en af de danske kongers slægtninge, grev Christoffer af Oldenburg (som kom til at lægge navn til krigen), blev sat i spidsen for en hær af lejesoldater, som skulle erobre Danmark i Christian 2.s navn. I løbet af få uger i juni 1534 erobrede grev Christoffer magten over Sjælland og Skåne, inklusiv den sjællandske og skånske adel.

Adelen i resten af landet frygtede også, at blive rendt over ende, og derfor tilbød de hertug Christian den danske krone. Den 4. juli 1534 accepterede Christian 3. den jyske adels tilbud ved et møde i Sankt Sørens Kirke i Gammel Rye, og senere på måneden accepterede han samme tilbud fra den fynske adel. I spidsen for sin hær, satte Christian 3. sin gamle ven, den holstenske feltherre, Johan Rantzau. Og nu vendte den militære situation i landet.

Først nedkæmpede Rantzaus hær et bondeoprør ledet af den navnkundige Skipper Clement, der støttede Christian 2. I november blev der indgået fred i Holsten og Lübeck og Christian 2.s parti mistede en vigtig støtte. Lidt efter lidt nedkæmpede Rantzaus hær grev Christoffers, og i 1536 overgav København og Malmø, som de sidste sig til Christian 3.

I oktober 1536 gennemførte Christian 3. reformationen i hele Danmark, som nu med et slag var blevet luthersk. De katolske bisper blev fængslet og det omfattende bispegods blev konfiskeret og lagt under kongemagten. Grundlaget for den nye lutherske kirkeordning blev givet i Kirkeordinansen af 1537/39. I 1537 blev Christian 3. og hans hustru Dorothea af Sachsen-Lauenburg endelig kronet i Vor Frue Kirke i København under en storstilet ceremoni ledet af, den af Luther udsendte teolog, Johan Bugenhagen.

Christian 3.s maleri, der hænger i Christian 3.s Kapel på Koldinghus.