Undervisning

På museerne på Amalienborg og Rosenborg kan elever og lærere udforske danmarkshistorien fra første parket, når de går i fodsporene på den danske kongefamilie gennem 400 år. Et besøg i kongernes samling giver mulighed for at opleve de tankevækkende og overraskende fortællinger, som træder frem fra hvert rum, som kongerne og dronningerne har levet i.

Book et undervisningsforløb på Amalienborg på tlf. 3318 6055 eller skriv til booking@kosa.dk. Du kan også booke et forløb med det samme via webshoppen: book her.
Bookingtelefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00.

Om læringsenheden
Vi betragter læring for alle aldre som en vigtig del af ethvert besøg på Amalienborg og Rosenborg, og derfor er læringsenheden centralt placeret i formidlingen af Kongernes Samling. Læringsenheden tilbyder bl.a. undervisningsforløb til grundskoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner. Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål, lære- og læseplaner for ungdomsuddannelserne samt de pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne. Se Kongernes Samlings øvrige undervisningsforløb her

Få viden om nye undervisningstilbud
Skriv en mail til læringsenheden på ch@kosa.dk, hvis du ønsker at blive informeret om nye undervisningstilbud på Rosenborg og Amalienborg. Vi kontakter dig, når der er nyt at opleve i Kongernes Samling for henholdsvis daginstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Mailen må gerne indeholde navn, skole, postnummer og mailadresse.

AKTUELLE UNDERVISNINGSFORLØB PÅ  AMALIENBORG:

PIST VÆK! Julejagt – hjælp Hannibal med at finde Amalienborgs forsvundne juletraditioner 

Hjælp elefanten Hannibal med at redde julen på Amalieborg – alle juletraditionerne er pist væk! I hverdagene på Amalienborg afholder elefanten Hannibal julejagt på museet. Museumsmaskotten Hannibal har brug for hjælp til at finde de forsvundne juletraditioner for at redde julen! Aktiviteten er for børnehaver og 0.-2. klasse.

Sporerne efter juletraditionerne er gemt forskellige steder på museet. Alle sporene leder børnene videre til en fortælling om en særlig juletradition, der er knyttet til den kongelige familie. Børnene skal desuden på udkig efter småting, som kan bruges til at arbejde videre med juletraditionen; fx glanspapir og snor til at lave juletræspynt af. Julejagten afsluttes med dans om juletræet. Alle er velkomne til at tage hjemmelavet julepynt med til at hænge på juletræet. Som tak for hjælpen uddeler Hannibal sin elefantorden Hannibal-klubben til alle børn.

Sted: Amalienborg, Christian 8.’s Palæ, 1257 København K. Indgang via porten nærmest Frederiksgade.
Indenfor bliver I taget imod af en læringspilot.
Tidspunkt: Alle hverdage undtagen mandage i perioden 28. november – 22. december 2017. Vi afholder to forløb på tirsdage, kl. 11.15 og kl. 13.15, og et forløb onsdage, torsdage og fredage kl. 11.15.
Varighed: ca. 60 minutter.
Pris for børnehaver: 250 kr. pr. børnehavegruppe (max 14 børn pr. gruppe).
Pris for skoleklasser: 475 kr. pr. klasse.

Køb af forløb:
Forløbet kan købes i webshoppen eller ved at henvende sig til museets booking.
Hvis du fortryder købet, skal bookingafdelingen kontaktes på:
Tlf.nr.: 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10:00 til 12:00.
E-mail: booking@kosa.dk.
I tilfælde af afbestilling vil et afbestillingsgebyr på 150 kr. forfalde til betaling, hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Ved afbestilling mindre end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet.

Ønsker du mere information om Hannibals julejagt, er du velkommen til at kontakte læringsenheden på ch@kosa.dk eller tlf. 33186045.

Børnehaver – pædagogiske læreplaner
PIST VÆK! – julejagten med Hannibal understøtter følgende punkter i de pædagogiske læreplaner:
Alsidig personlig udvikling: Forløbet understøtter børnene i at føle sig værdifulde ved at have en aktiv rolle i julejagten samtidig med, at børnene er en del af det fællesskab, som opgaverne løses i. Julejagtens praktiske opgaver inspirerer børnene til at anvende og udvikle fantasi og kreativitet.
Sociale kompetencer: Børnenes sociale kompetencer udvikles i fællesskabet om at løse opgaverne i julejagten.
Sprog: Forløbet underbygger børnenes sproglige kompetencer og udvikler både deres ordforråd og begrebsforståelse. Vi træner desuden sammenhænge mellem mimik og tale samt dialogen, hvor børnene i fællesskabet skiftevis taler, lytter, svarer og stiller spørgsmål.
Krop og bevægelse: I forløbet stimuleres børnenes sanseverden ved, at vi arbejder med forskellige materialer og ritualer, som fordrer bestemte måder at bevæge kroppen på som fx Luciaoptoget og dansen om juletræet.
Kulturelle udtryksformer og værdier: Introduktionen til forskellige juletraditioner medvirker til, at børnene på sigt kan genkende egne kulturelle rødder og udvikle en definition af et kulturelt ståsted. Forløbet kan inspirere børnene til selv at lege, omforme og eksperimentere med de kulturelle udtryk, de møder i forløbet.

Indskoling – kompetenceområder
PIST VÆK! – julejagten med Hannibal understøtter følgende læringsmål:
0. klasse:
Sprog: Eleverne bliver opmærksomme på forskellige måder at anvende sproget i forhold til samtale, fortælling og skrivning.
Kreative og musiske udtryksformer: Eleverne udtrykker sig i billeder og musik og kan genkende de enkelte musiske udtryk.
Krop og bevægelse: Eleverne anvender kroppen varieret, og forløbet bidrager til, at eleverne leger alsidigt.
Engagement og fællesskab: Eleverne bidrager til fællesskabet og drager omsorg for sig selv og andre. Julejagten lægger desuden op til at tage initiativ og fastholde valg. Eleverne udvikler viden omkring, hvordan de kan få indflydelse i sociale fællesskaber.

1. – 2. klasse:
1.-2. klasse i dansk:
– Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
– Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
– Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
1.-3. klasse i kristendomskundskab:
– Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
– Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
1.-2. klasse i billedkunst:
– Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
– Eleven kan samtale om egne og andres billeder
1.-2. klasse i musik:
– Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse

 

SKABER GENSTANDE IDENTITET?

Undervisningsforløbet ”Skaber genstande identitet?” stiller spørgsmål ved de genstande, vi omgiver os med.  Det overordnede mål med forløbet er, at eleverne gennem refleksioner og diskussioner af de kongelige arbejdsværelser og genstande får styrket deres historiske bevidsthed og identitet. Således at de opnår en forståelse for, hvordan de selv og det samfund de lever i er historieskabte og historieskabende. Derved opnår eleverne forudsætningerne for at leve og tage stilling i et demokratisk samfund.

Genstande har mulighed for at fortælle om vores historie og, hvor vi kommer fra.  De kan skabe en identitet hos den enkelte, idet mødet med genstande ofte kan fortælle om glemte eller savnede familiemedlemmer, om barndom, ungdom eller alderdom. Samtidig kan genstande fortælle om tidligere tiders hverdagsliv, moden, håndværket og om opgangs- og nedgangstider.

Amalienborgmuseet danner rammen for undervisningen, som er baseret på en tværfaglig og differentieret tilgang. De kongelige arbejdsværelser og genstande på museet fortæller om centrale begivenheder og personer, der har haft betydning for den danske historie. Eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor øvelser giver mulighed for at observere, diskutere og analysere genstande i de kongelige arbejdsværelser. Derigennem opnår eleverne et kronologisk overblik samt en større forståelse for det danske kongehus og den danske historie.

Vi arbejder endvidere med at skabe reflekteret svar på følgende overvejelser: Hvorfor gemme visse genstande og smide andre væk? Hvornår har noget så meget værdi, at det skal gemmes, og skal det i så fald gemmes for eftertiden eller for ens egen skyld? Hvilken ”værdiskala” skal genstande vurderes ud fra: Minder, økonomi eller historie? Overvejelserne danner ramme for elevernes arbejde med udvælgelse af genstande fra museets egen kuffert. Her er hands-on genstande med til at åbne op for dialog, der gør eleverne i stand til at redegøre for deres syn på genstandes værdi og det at gemme i en historisk kontekst.

Forløbet understøtter folkeskolens fagformål for historie, dansk og samfundsfag:
Historie: Eleverne skal opnå en sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik. Desuden skal eleverne blive fortrolige med dansk kultur og historie. Forløbet styrker elevernes historiske bevidsthed og identitet med henblik på at forstå, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, hvilket er en forudsætning for at leve i et demokratisk samfund.

Samfundsfag: Forløbet giver eleverne viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne opnår kompetencer, der giver dem mulighed for aktivt at deltage i et demokratisk samfund. Gennem forløbet udvikler elevene en kritisk tænkning samt en forståelse for, hvordan mennesker både påvirkes og kan påvirke samfundet. Endvidere opnår eleverne en forståelse for hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Dansk: Forløbet sigter mod at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derudover er målet med forløbet at styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge det både personligt og alsidigt i samspil med andre.


Fag: Historie, samfundsfag og dansk.

Målgruppe: 4. – 6. kl. / 7. – 9.  kl.
Varighed: 60 minutter
Pris: 475,-
For bestilling af forløb, kontakt os venligst via booking@kosa.dk eller telefonnr. 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00.

 

DET NYE DEMOKRATI – DA KVINDERNE FIK STEMMERET

Undervisningsforløbet ”Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret” belyser en af de store ændringer i det danske samfund siden grundlovens indførelse i 1849. Den 5. juni 1915 underskriver Christian X. modvilligt grundlovsændringen, som blandt andet giver kvinderne stemmeret.

“På ét sted kan kvinderne ikke undværes, og det er i hjemmene. Her kan kvindens indflydelse ikke erstattes; thi gennem barnets kærlighed til hjemmet vækkes kærligheden til vort fælles hjem, Danmark”.

Kong Christian X.
5. juni 1915, Kvindernes Valgretstog.

Danmark var det fjerde land i verden, hvor kvinderne fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinderne ikke længere blot ville passe hjem og børn?
Sammen med læringspiloten undersøger eleverne, hvilke kønsroller kongen og dronningen repræsenterede i tiden 1860 og frem til 1915. Med fokus på baggrunden for ændringen af grundloven klædes eleverne på, så de selv kan reflektere over og argumentere for synspunkter for og imod indførelse af stemmeret til kvinder.  I grupper arbejder eleverne med datidens kilder, så de selv kan formulere en tale for og imod stemmeret. En tale, som eleverne afslutningsvis holder på talerstolen i gallasalen – dér, hvor Christian X. for 100 år siden holdt sin berømte tale ved kvindernes Valgretstog og den store forsamling af kvindeforkæmpere.

Undervisningen understøtter folkeskolens fagmål for fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Eleverne skal opnå viden om, at de er historieskabte og historieskabende.
• Eleverne skal udvikle personlig og kulturel identitet.
• Eleverne skal vide, at de er aktive deltagere i et demokratisk samfund.

Fag:   Historie, dansk, samfundsfag.
Målgruppe: 7. – 10. Klassetrin – max. 28 elever.
Varighed:   90 min.
Pris:   575 kr.

Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her

Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret for ungdomsuddannelser
Forløbet henvender sig også til ungdomsuddannelserne. Her sættes fokus på kvindebevægelserne, og der stilles skarpt på argumenter for og imod kvinders stemmeret. Gennem dialogbaserede øvelser diskuteres de samfundsforhold og ændringer, som gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag.

Med udgangspunkt i nutidige avisartikler perspektiveres der frem til i dag, hvor spørgsmålet om medborgerskab og ligestilling diskuteres.

Undervisningen understøtter de faglige mål og indhold i fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden.
• Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
• Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
• På et fagligt grundlag kunne argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling.

Fag:    Historie, dansk, samfundsfag.
Målgruppe: Ungdomsuddannelserne – max 28 elever.
Varighed:    90 min.
Pris:    575 kr.

Undervisningsforløbet kan bookes med det samme her


Aktuelt for børn på Amalienborg

 

Glæd jer til at møde Amalienborgs museumsmaskot, elefanten Hannibal. Han har sit helt eget spor i museet, som børn og voksne følger, mens I bliver klogere sammen. Hannibal har også et hæfte, der udfolder museets kongelige Danmarkshistorie i børnehøjde og opfordrer til samspil mellem de små og deres medbragte voksne både på museet, og når I er kommet hjem.

Børnesporet og hæftet er begge på dansk og engelsk og kan opleves hele året.

Vil I være testklasse?
Skriv til leder af læringsenheden, Sissel Dreiøe Langkilde via sl@kosa.dk, hvis du er interesseret i at deltage med en klasse. Klassen vil være med til at udvikle de kommende undervisningsforløb og kommer bl.a. til at afprøve vores nye undervisningsforløb før de bliver tilbudt officielt. Det er helt gratis at deltage.

Relationer

Familier og børn

Besøg Amalienborg med din familie og giv børnene en helt særlig oplevelse, når I går i fodsporet på de gamle danske konger og dronninger gennem 200 år. Husk det er helt gratis for børn at besøge Amalienborg. Glæd jer til at møde Amalienborgs museumsmaskot, elefanten Hannibal. Han har sit helt eget spor i museet, som børn og voksne følger, mens I bliver klogere sammen. Hannibal har også et hæfte, der udfolder museets kongelige Danmarkshistorie i børnehøjde og opfordrer til samspil mellem de små og deres medbragte voksne både på museet, og når I er kommet hjem. Børnesporet og hæftet er begge på dansk og engelsk og kan opleves hele året. Rigtig god fornøjelse!   PIST VÆK! Julejagt for børn på Amalienborg med elefanten Hannibal Hjælp elefanten Hannibal med at redde julen på Amalieborg – alle juletraditionerne er pist væk! Gratis juleaktivitet for småbørnsfamilier i weekenderne i december Julen på Amalienborg er i fare! Museet er pyntet fint op til jul, men alle de kongelige juletraditioner er forsvundet. Hannibal går på julejagt, men har brug for hjælp fra børnene for at finde spor af julerierne og de forsvundne traditioner. Den kongelige jul er fyldt med traditioner. De færreste ved dog, at flere af vores dronninger har været med til at udbrede nogle af de mest populære traditioner herhjemme. Med inspiration fra Tyskland bestilte Christian 10.’s dronning Alexandrine som kronprinsesse efter sigende den første adventskrans hos en blomsterhandler i Århus i starten af 1900-tallet. Blomsterhandleren var snu at udstille kransen i vinduet inden afhentning, og snart var mange af byens fruer interesserede at få bundet en adventskrans. Senere gjorde dronning Ingrid Luciatraditionen populær, da hun lod prinsesse Margrethe og prinsesse Benedikte iklædes Luciadragt til Luciafesten på den svenske ambassade i 1946. Et par årtier før havde Luciatraditionen spredt sig i Sverige, og det var naturligt for den svenskfødte dronning at lade sine børn være en del af Luciafesten i København. Det allerførste julemærke fra 1904 har også forbindelse til kongehuset, da det bar et portræt af Christian 9.’s dronning Louise. Hun var yderst aktiv inden for velgørenhed og hjalp især syge og fattige børn i juletiden. Julejagten bringer traditionerne til live for børnene, og efter sporjagt og dans om juletræet uddeler Hannibal sin elefantorden Hannibal-klubben til alle børn som tak for hjælpen. Alle er velkomne til at medbringe hjemmelavet julepynt til at hænge på Hannibals kongelige juletræ. For mere information om Hannibals julejagt kontakt venligst læringsenheden på ch@kosa.dk eller tlf. 33186045. PRAKTISK INFO Hannibals juleaktivitet foregår to gange dagligt i weekenderne: 2.-3. dec., 9.-10. dec. og 16.-17. dec. kl. 11.15-12.15 og 13.15-14.15 Julejagten varer ca. 1 time. Julejagten er gratis for børn, voksne betaler entré til museet. Billetter kan købes i webshoppen fra medio november. Det vil også være muligt at købe billet på dagen i museets billetsalg, hvis holdet ikke er fyldt op. Anbefales til børn i alderen 5-8 år ledsaget af en voksen. Sted: Amalienborg, Christian IIX’s Palæ, 1257 København K. Indgang via porten nærmest Frederiksgade. Indenfor bliver I taget imod af en læringspilot.   Skattejagter på Amalienborg Herunder kan du hente forskellige skattejagter, som kan bruges til at udforske museets udstillinger. Skattejagt Nr. 1 Download i PDF-format       Skattejagt Nr. 2 Download i PDF-format

Prinsesse Benedikte 70 år

I anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes 70-årsdag 29. april 2014 har Post Danmark udgivet et nyt frimærke. Frimærket vises med tilhørende fotos i en montre i Spisestuen på museet, hvor miniudstillingen kan ses frem til årsskiftet. Frimærket sælges med merpris til fordel for de danske spejderorganisationer, som er blandt de protektioneer, Prinsessen er mest kendt for. Siden ungdommen har H.K.H. Prinsesse Benedikte været engageret i både dansk og internationalt spejderarbejde, og fra sin mor, Dronning Ingrid, overtog Prinsessen hvervet som formand for Danske Pigerspejderes Fællesråd alleredei 1965. Der blev også udgivet et frimærke med Dronning Ingrid som spejder; nemlig i 1960 i anledning af Dronningens 25-års jubilærum som protektor for de blå og grønne pigespejdere i Danmark, H.K.H. Prinsesse Benedikte voksede op på Amalienborg som mellemste datter af Frederik 9. og Dronning Ingrid. I 1968 blev Prinsessen gift med Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, og parret har tre børn. Trods familieliv i Tyskland har Prinsessen gennem alle årene været dybt engageret i officielle opgaver i Danmark, heriblandt som protektor for bl.a. en lang række humanitære og sportslige organisationer. Frimærket, der sælges i striber med fem stk., viser Prinsesse Benedikte sammen med unge danske spejdere. På førstedagsarket og -konvolutten ses Prinsessens monogram, og portrættet er graveret af Wolfgang Mauer efter det seneste officielle foto, som er taget af Christina Hauschildt. Fotos er af Carsten Andersen, og frimærket er udført af Per Ingemann med tegning af Mauer.